Financiële en fiscale zaken

Financiële en fiscale zaken bij scheiding

Een echtscheiding (beëindiging geregistreerd partnerschap) heeft veel fiscale en financiële gevolgen. 

Soms hoor ik van partijen: ‘We zijn er uit, we weten hoe we alles willen verdelen’. Het is natuurlijk fijn als u het samen zover eens bent, maar bent u ook op de hoogte van de fiscale gevolgen? Een scheiding is fiscaal vaak complexer dan u denkt en kan u veel geld kosten als u niet de juiste afspraken maakt en deze afspraken niet of niet juist nakomt/uitvoert.  Een convenant opstellen met daarin de samen onderling overeengekomen verdeling is vaak niet voldoende. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden per welke datum het fiscaal partnerschap moet/kan eindigen. Dit kan vele euro’s voordeel – maar ook nadeel – opleveren als u daarvan niet op de hoogte bent. Een correct opgesteld echtscheidingsconvenant en de uitvoering van de verdeling/afspraken zijn is dan ook erg belangrijk. Bewijsstukken en openheid van zaken vooraf zijn belangrijk bij mediation, met name voor de financiële en fiscale consequenties, zodat ik zaken uit kan zoeken en goed kan adviseren. Dat bespaart u financiële/fiscale tegenvallers achteraf. 

De financiële gevolgen
‘Kan ik wel rondkomen na scheiding’ is een veelgestelde vraag: Ik zoek het voor u uit en informeer u over uw ‘financiële plaatje’ na scheiding.  Uiteraard zal ik u beiden op de hoogte stellen van ieders rechten en plichten, maar zal ik u ook informeren of adviseren als andere oplossingen of afspraken beter zouden passen in uw situatie.

Gezamenlijke koopwoning: Klik in het menu bovenaan de website ‘De gezamenlijke woning’.

Toeslagen, kindgebonden budget of extra heffingskortingen
Door het apart gaan wonen, ontstaat vaak een recht op toeslagen en kindgebonden budget omdat het inkomen van uw partner wegvalt. Ook kan er onder voorwaarden recht ontstaan op extra heffingskortingen.

Een scheiding is altijd maatwerk!  Soms is uw situatie net iets anders. Soms is de wetgeving net veranderd.  

Kindgebonden budget/alleenstaande ouderkop 2019

Het kindgebonden budget is een vergoeding die u van de overheid kunt krijgen voor de kosten die u voor uw kinderen, jonger dan 18 jaar, hebt. Hoogte van het kindgebonden budget: Kijk op de site van het Nibud of op toeslagen.nl.

Grofweg komt het systeem van het kindgebonden budget erop neer dat je bij een fiscaal inkomen van maximaal €20.451,- (2018) recht hebt op het maximale kindgebonden budget. Daarna wordt dat heel langzaam minder. Veelal is er bij een alleenstaand ouder tot een inkomen van €70.000,-  nog recht op kindgebonden budget (+ alleenstaande ouderkop) voor de kinderen in uw gezin waarvoor u kinderbijslag ontvangt:

bij 1 kind is het bedrag per jaar:         € 1.166,-
bij 2 kinderen is dat per jaar:               € 2.155,-
bij 3 kinderen is dat per jaar:               € 2.447,-
bij elk volgend kind komt er per jaar  €    292,-  bij

Voor een alleenstaand ouder is er daarnaast recht op alleenstaande ouderkop van € 3.139,- per jaar.
U telt alle bedragen bij elkaar en dan komt u aan het bedrag waar u per jaar recht op heeft totdat uw inkomen € 20.451,- of meer bedraagt, dan wordt het totaalbedrag namelijk langzaam afgebouwd.

Heeft u kinderen tussen 12 en 18 jaar? Dan wordt het kindgebonden budget per kind per jaar automatisch verhoogd met de volgende bedragen:

12- 15 jaar € 236,- (bedrag 2018)
16- 17 jaar € 421,- (bedrag 2018)

Ook uw vermogen telt mee: per 1 januari 2019 mag er niet meer dan € 114.776,- aan spaargeld in box 3 zijn.
Is er meer spaargeld dan is er geen recht op kindgebonden budget. Als er op 1 januari minder vermogen is, maar het vermogen gedurende het kalenderjaar neemt toe, dan blijft het hele kalenderjaar recht bestaan op het kindgebonden budget.

  

Zorgtoeslag 2019

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid. Door het geven van zorgtoeslag wordt de premie van de zorgverzekering betaalbaar gehouden. 

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen per jaar en of u een toeslagpartner heeft. Het inkomen als alleenstaande mag in 2019 niet hoger zijn dan € 29.500,- per jaar. Bij een inkomen van € 20.500 is de zorgtoeslag € 99,- per maand.  Daarboven is geen recht meer op zorgtoeslag.

Per 1 januari 2019 mag er verder niet meer dan circa €114.776,- aan spaargeld in Box 3 zijn (zonder toeslagpartner). Is er meer spaargeld dan is er geen recht op zorgtoeslag. 

Een goede indicatie van de zorgtoeslag kan eenvoudig berekend worden op toeslagen.nl door middel van een proefberekening.
De hoogte van de zorgtoeslag 2019 voor een alleenstaande bedraagt maximaal € 99,- per maand

 

Kinderopvangtoeslag 2019

De kinderopvangtoeslag geldt voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen wordt dus niet vergoed.

Per 1 januari 2018 geldt de kinderopvangtoeslag ook voor crèches.

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen, moet de instelling door de gemeente zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders betalen de instelling en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag.

Huurtoeslag 2019

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben vooral te maken met de hoogte van uw huur en de hoogte van uw inkomen en vermogen. 

Boven een inkomen van €22.700,- (cijfer 2019: éénpersoonshuishouden 23-64 jaar) en €30.825,- (2019: meerpersoonshuishouden 23-64 jaar) bestaat er geen recht op huurtoeslag.

Indien er vermogen is boven het heffingsvrij vermogen in box 3, dat is €30.000,- per 1 januari 2019 (alleenstaand), bestaat er geen recht op huurtoeslag.

Let op: Wanneer u vanuit een koophuis verhuist, is er veelal op 1 januari van het betreffende jaar het vermogen nog niet, omdat het huis in box 1 valt. Dan is de rest van het kalenderjaar wel recht op huurtoeslag als aan de andere voorwaarden is voldaan.

Maximale huurgrens 2019: € 720,42
De huur mag maximaal  € 720,42 bedragen. Het gaat dan om de zogenaamde rekenhuur: de kale huur plus de servicekosten. 

Om de hoogte van je huurtoeslag te bepalen, kun je op de website van de belastingdienst een proefberekening maken.

 

Einde fiscaal partnerschap

Je blijft fiscaal partner tot het moment dat:

1. het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank én
2. je op een ander adres ingeschreven staat bij de gemeente.
Als aan beide voorwaarden is voldaan, eindigt het fiscaal partnerschap. 
Echter kun je in het jaar van scheiding nog kiezen of je samen de aangifte inkomstenbelasting doet of ieder apart. 
Redenen om dat juist wel of niet te doen zijn van financiële of fiscale aard. 
U kunt dit met uw mediator bespreken.

Soms is het een financieel voordeel om voor 1 juli een verzoek tot echtscheiding in te dienen. Dat is met name het geval als er sprake is van co-ouderschap. Zo krijgt naast de minstverdienende partner (die het al ontvangt) ook de meestverdienende partner de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is geld wat u netto terugkrijgt van de belastingdienst. 

Voor mensen die gaan scheiden en hun kinderen in co-ouderschap gaan opvoeden, is er vaak voor beiden recht op kindgebonden budget, ook wanneer daar tijdens het huwelijk geen recht op was en zelfs nog voor alleenstaande ouders die €60.000,- aan fiscaal inkomen in Box 1 hebben. 

De belastingdienst heeft een speciale pagina voor mensen die gaan scheiden.

Fiscale gevolgen eigen woning:  Klik in het menu bovenaan de website op ‘de gezamenlijk woning’.  

 

Contact:

Meester Kooningsplaats 1
5612 KS EINDHOVEN
Tel: 06-30264001
E-mail : info@echtscheidingsconsulente.nl

Openingstijden:

Maandag - Vrijdag: 9:00-17:30
(Telefonisch bereikbaar tot 17:30)
Zaterdag & zondag: Gesloten